לולאת Foreach בשפת PHP

שפת ה PHP מכילה בתוכה פקודה ששמה foreach. הפקודה מקלה את הפעולות שניתן לבצע על מערכים. הפקודה יחסית פשוטה ליישום. ניתן בעזרת הפקודה להציג את ערכו של כל אחד מהתאים שבמערך, וגם להציג את המפתחות , של אותם הערכים.
ברמת התחביר ישנם שתי אופציות להציג את הפקודה.

<?php 

foreach(array_expression as $value)  
    statement 
     
foreach(array_expression as $key => $value)  
    statement 

?>

array_expression = מהו שם השתנה שהמערך שלך נמצא בו.
$value = הוא הערך שיש בתוך תא ותא שבמערך.
$key = האינדקס ( מפתח ) של התאים עצמם.

<?php 
$countries = array("Israel" , "Holland" , "Belgium" , "Greece" , "China");

foreach($countries as $value) 
    echo $value."<br />"; 

// כל המדינות יוצגו אחד אחרי השני לפי מהערכים שבמערך 

// אפשרות שנייה 


foreach($countries as $key => $value) 
    echo $key." ".$value."<br />"; 
     
/*  

0 Israel 
1 Holland 
2 Belgium 
3 Greece 
4 China 

*/   

?>

בחלק הראשון הוצגו רק הערכים של המערך ובחלק השני הוצגו גם המפתחות של המערך.