Break & Continue בשפת PHP

נתחיל עם ה break , ה”עצירה”, משתמשים בזה בדרך כלל ב while או for, או switch.
הפקודה גורמת ללולאה לצאת מעצמה, ולהמשיך עם התוכנית.
זה יכול למנוע לולאות אין סופיות.

Continue, משתמשים בפקודה זו, רק בלולאות, כאשר אנו רוצים לא להמשיך באיטרציה ( סיבוב בלולאה ), ולהמשיך באיטרציה הבאה, אנו נשתמש ב Continue.

תחביר ה break

<?php 

for($i=1; $i<=5; $i++) { 
    $num = 3; 
    if ($num == $i) { 
        break; 
    } 
} 

  
?>

יקרה פה בעצם דבר פשוט, הלולאה תרוץ וכשה $i -, יהיה שווה ל-3, אז התנאי יתקיים, והפקודה Break, תצא בכלל מלולאת הfor, ולא תמשיך ל$i הרביעי והחמישי.

תחביר ה continue

<?php 

for($i=1; $i<=5; $i++) { 

    if ($i == 1) { 
        echo "hello world"; 
        continue; 
    } 
    if ($i == 1) { 
        echo "hello world"; 
    } 

} 

  
?>

 ישנם אנשים שיחשבו שהמחרוזת hello world, תופיע פעמיים, אך לא זה הדבר, מכיוון שהפקודה Continue, כשהיא פועלת, היא שולחת את הלולאה ישר לאיטרציה הבאה, ללא התחשבות בהמשך הקוד.